User Stats

Rank: 1488
Karma Score: 16
Joined: January 22, 2019
Submitted Stories: 1
Published Stories: 0
Comments: 0
Votes: 1
Group Name
Membership unavailable

Following

No Following!

Followers

No Follower!

Stories

Ở đây là khóa học kế toán tổng hợp cho người mới bắt đầu

Đây là khóa học kế toán tổng hợp cho người mới bắt đầu hay đã học kế toán nhưng quên gần hết: ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HLP sẽ đào tạo lại từ đầu, tức là dạy từ những thứ cơ bản nhất về kế toán sau đó mới dạy đến phần kỹ năng nghiệp vụ.

Ở đây là khóa học đào tạo kế