sarbolandcocom

شرکت سربلند با عمایت حضرت پروردگار حکیم و با اتکا به تحصیلات آکادمیک و تجربه کران سنگ در صنعت کشور، فعالیت خود را در سال 1392 آغاز نمود. در ابتدای فعالیت اولین محصول بر اساس پارامترهای مهندسی در نرم افزارهای مهندسی مکانیک طراحی و سپس با استفاده از تکنولوژی های روز اعم از لیزر CNS ساخته شد و همین رویه تا به امروز با قوت بیش تر اداه داشته است.


Who Upvoted this Story


Comments